ชื่อ - นามสกุล :นายพิทักษ์ ธรรมา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :director@narapoly.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร